FAQs Complain Problems

ऐन

Document Title Document Type Post date Documents
गुलरिया नगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७८ 11/25/2021 - 16:36 PDF icon गुलरिया नगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७८.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको शिक्षा ऐन 03/05/2020 - 12:35 PDF icon गुलरिया नगरपालिका को शिक्षा ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ 04/11/2019 - 15:28 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:50 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको न्याययिक समिति सम्बन्धि ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:49 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको न्यायिक समिति ऐन,२०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन २०७५ 04/11/2019 - 12:47 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि ऐन 04/11/2019 - 12:46 PDF icon गुलरिया नगपालिकाको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धि कानुन.pdf
गुलरिया नगरपालिका को विनियोजन ऐन २०७५ 08/20/2018 - 10:53 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विनियोजन ऐन.pdf
गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ 08/20/2018 - 10:52 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
गुलरिया नगरपालिका को स्थानिय कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन २०७५ 08/19/2018 - 12:26 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रबर्धन ऐन.pdf