FAQs Complain Problems

विटौरी कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तेही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
राजस्व शाखा
सेवा शुल्क: 
घर भाडाको आधारमा
आवश्यक कागजातहरु: 

नगरपालिकाको आर्थिक एन बमोजिम

नमुना फाराम तथा अन्य: