FAQs Complain Problems

विभिन्न किसिमका तथ्यांक तथा सुचना उपलब्ध गराउने

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सूचना अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिका सूचना शाखा
सेवा शुल्क: 
सुचना को प्रकृति तथा मात्रा हेरी रु. ५ देखि रु. १००० सम्म
आवश्यक कागजातहरु: 

तथ्यांक तथा सुचना मागको निवेदन 

सम्बन्धित वडाको सिफारिस