FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
पंजीकरण अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
पंजीकरण शाखा
सेवा शुल्क: 
दस्तुर नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदक को नागरिकताको प्रतिलिपि

२. बिधवाको लागि श्रीमानको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणपत्र

३. बसाइसरि आएको भए बसाईसराई प्रमाणपत्र

४. पासपोर्ट साईजको फोटो

५. पूर्ण अपाङ्गताको हकमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय बाट जारि गरिएको रातो रंगको परिचयपत्रको प्रतिलिपि

६. जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र