FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय जनप्रतिनिधि विवरण

वार्ड न‌म्बर १
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १ कार्यालय
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १२ कार्यालय
वार्ड न‌म्बर ७
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ कार्यालय
वार्ड न‌म्बर २
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर २ कार्यालय
वार्ड न‌म्बर ८
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ८ कार्यालय
वार्ड न‌म्बर ३
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका ३ नम्बर वडा कार्यालय
वार्ड न‌म्बर ९
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ९ कार्यालय
वार्ड न‌म्बर ४
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ४ कार्यालय
वार्ड न‌म्बर १०
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १० कार्यालय
वार्ड न‌म्बर ५
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ५ कार्यालय
वार्ड नम्बर ११
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ११ कार्यालय
वार्ड न‌म्बर ६
Name Weight
गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ६ कार्यालय