FAQs Complain Problems

उद्दोग दर्ता/ नवीकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन वा निवेदन दर्ता भएको २ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
राजस्व शाखा
सेवा शुल्क: 
स्थानीय आर्थिक एन मा तोकेको नियम अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

सम्बन्धित निवेदक को नागरिकताको प्रतिलिपि

घरेलु तथा साना उद्धोग कार्यालय को पत्र

बहालमा बसेको भए सो गैर नागरिक भए सोको घर धनि संग सम्झौता पत्र

चार किल्लाको संघियार हरुको सम्झौता पत्र

सम्बन्धित वडाको सिफारिस

चालु आ.ब. को सम्पूर्ण कर तिरेको प्रमाण