FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

annual plan and roadmap

गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. ३ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

गुलरिया नगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

गुलरिया नगरपालिकाको दोस्रो नगर सभाको निर्णय तथा कार्यक्रमहरु

गुलरिया नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बाट मोटर ग्रेडर खरिद सम्बन्धि भएको निर्णय

गुलरिया नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण तयारी का लागि TOR

जनचेतना मुलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने सम्बन्धमा

प्रस्तुत बिसयमा नपाल सरकार ,स्वास्थ्य मन्त्रालय सेवा बिभागबाट प्राप्त मिति २०७४/१०/१० च. न. ९५५ को पत्रको छाया प्रति  यसै संग  संलग्न छ| सो बमोजिम जनचेतनामुलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने/गराउने व्यवस्था हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ|