दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय बाट मोटर ग्रेडर खरिद सम्बन्धि भएको निर्णय बार्षिक कार्ययोजना ,नीति तथा कार्यक्रम 05/19/2018 - 12:38
गुलरिया नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण तयारी का लागि पुन सूचना सूचना र सामान्य नियमावली 05/15/2018 - 10:54
गुलरिया नगरपालिकाको बस्तुगत विवरण तयारी का लागि TOR वर्तमान योजना 05/08/2018 - 11:24
व्यक्तिगत घटना दर्ता एन तथा नियामावली अनुसन्धान रिपोर्ट 04/11/2018 - 12:16 PDF icon d5474e17-4527-40ea-8b00-16616fa33028NIRDESIKA 2070.pdf
नगर बस्तुगत विवरण तयारीका लागि प्राबिधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना समाचार 04/10/2018 - 12:54
बसाइ सराई सम्बन्धि फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:40
सम्बन्ध बिच्क्षेद फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:37
बिवाह दर्ता सम्बन्धि फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:33
मृत्यिउ दर्ता सम्बन्धि फारम सूचना र सामान्य नियमावली 03/23/2018 - 11:31
बसाइ सराई सम्बन्धि फारम प्रकाशन 03/23/2018 - 11:26 PDF icon Migration Registration Form.pdf

Pages