दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
गुलरिया नगरपालिका को साना सिचाई माग सम्बन्धमा समाचार 09/10/2018 - 15:55
गुलरिया नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदानमा यन्त्रीकरण माग सम्बन्धमा समाचार 09/10/2018 - 15:54
गुलरिया नगरपालिकाको युवा लक्षित महिला लक्षित कार्यक्रमको सूचना समाचार 09/10/2018 - 15:53
गुलरिया नगरपालिकाको कृषि प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रम माग को सूचना समाचार 09/10/2018 - 15:51
गुलरिया नगरपालिकाको अन्तरिम संगठन संरचना समाचार 08/29/2018 - 11:45
गुलरिया नगरपालिका को वडा न. ४ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बजेट आम्दानी र खर्च 08/29/2018 - 11:24
गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. ३ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बजेट आम्दानी र खर्च, बार्षिक कार्ययोजना ,नीति तथा कार्यक्रम 08/29/2018 - 11:22
गुलरिया नगरपालिकाको वडा न. ३ को आ.ब. ०७५/०७६ को बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बजेट आम्दानी र खर्च, बार्षिक कार्ययोजना ,नीति तथा कार्यक्रम 08/29/2018 - 11:22
गुलरिया नगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्षको बार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बार्षिक कार्ययोजना ,नीति तथा कार्यक्रम 08/23/2018 - 12:58
गुलरिया नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ राजपत्र 08/20/2018 - 13:55 PDF icon गुलरिया नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages